Издръжка за деца на родители без брак – въпрос и отговор

„С бащата на двете ми деца нямаме сключен официално брак и се разделихме преди няколко години. Имаме само устна уговорка за издръжка за тях. Разбрали сме се да не се съдим. Но ми е много трудно и ми омръзна да не знам кога ще изпрати пари и колко ще изпрати, да търся постоянно заеми и да живея в стрес. От друга страна наистина не искам да се съдим, главно заради психологическото неудобство за децата, а и заради нервите, времето и средствата, които ще се пропилеят за това. Моля, кажете какво може да се направи при това положение?“

Според закона* децата имат право на издръжка от родителя, при когото не живеят. Независимо дали с него имате сключен официално граждански брак или са припознати (задължително с документ, удостоверяващ припознаването). Законът определя само минималният праг, който е една четвърт от размера на минималната работна заплата. И съответно, този родител (в случаят баща им) има право на контакти с тях по един справедлив режим на лични отношения.

Това, което можете да направите, щом не намирате начин да се разберете, е:

 1. Да се срещнете и да преуговорите нови условия, с помощта на неутрален и опитен в това медиатор. Той ще ви помогне, на двама ви заедно: – да съставите ясен и конкретен нов план (споразумение) за доброто на общите ви деца; – който да работи и за двама ви; – включващ и други важни точки, като например общи имущества; – и също така да общувате по-спокойно, зачитащо и ефективно занапред.
 2. Да подадете искова молба в съда по реда на чл. 143 от СК.*
 3. Да съчетаете двете. Като в първото насрочено съдебно заседание, самият съдия ви напъти към медиация. Ако се спогодите, съдът ще въплъти споразумението ви в съдебно решение (със сила на присъдено нещо) и ще прекрати делото.

NB! Имайте предвид, че съдебното решение присъжда право и задължение, подлежащи на изпълнение (чрез изпълнително дело), но то не гарантира, че издръжката ще бъде де факто и навреме заплащана. Само, когато волята за това и при двамата родители е истинска, това решение ще се изпълнява на практика и без увъртане. Затова е казано, че „и най-малкото споразумение е по-добро от всяко съдебно решение“. И именно затова медиацията, когато е компетентно проведена, е важна възможност за решаване на спора ви наистина, докрай и трайно. Успех!

Имате ли още въпроси? – насреща съм.

Още полезна правна информация, без претенция за изчерпателност:

* Съгласно чл. 143 от Семейния кодекс (СК): „Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето”. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Нещо повече – родителят дължи издръжка. дори и да е с ограничени родителски права или да е лишен от родителски права.

Според закона за дължимостта на издръжката на непълнолетно дете е абсолютно без значение фактът дали даден родител има средства или не – при всички случаи той дължи издръжка. Дали и какъв е размерът на неговите доходи, влияе единствено и само на размера на издръжката. Ако родителят разполага с повече средства, ще дължи и по-голяма издръжка, ако не разполага със средства, то ще дължи минималния размер на издръжката. Тук е моментът да споменем, че законът определя само минималния праг на издръжка – една четвърт от размера на минималната работна заплата. Максимумът зависи изцяло от възможностите на лицето, дължащо издръжката. Принципно издръжка се дължи за ненавършилите пълнолетие деца, но родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение. До навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение във висше учебно заведение и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.
Не е достатъчно обаче просто да заявите на бащата на децата си, че искате той да плаща издръжка на децата ви.

За да стане това реалност, трябва да имате съдебно решение, с което съдът ще ви я присъди и ще определи нейния размер. А съдът го определя на база на представените доказателства за доходите на родителите, за притежаваното от тях имущество и т.н. Имайте предвид, че освен занапред може да претендирате и издръжка за изминал период, но само за период от една година преди предявяването на иска. Тя се дължи от момента на влизане в сила на съдебното решение до момента на достигане на пълнолетие на децата, а ако те продължат своето образование в средно и висше училище, издръжката се дължи за предвидения срок на обучение (ако е редовна форма на обучение). Ако след постановяване на съдебното решение, с което се определя размерът на издръжката бащата на децата ви откаже да ви плати сумите по решението, както и ако забавя и не плаща навреме определената издръжка, то вие трябва да образувате изпълнително дело и да искате събирането на тези суми принудително. Това е важно поради две причини:

– ако бащата има доходи, то реално ще имате възможност да си получите парите;

– ако бащата няма никакви доходи, то тогава държавата плаща вместо неизправния длъжник присъдената на непълнолетен български гражданин издръжка в размер, посочен в съдебното решение, но не над максималния, определян всяка година със Закона за държавния бюджет. Изплащането на издръжката в този случай се извършва чрез общината по постоянния ви адрес. За да се стигне до плащане, е необходимо съдебният изпълнител да изготви констативен акт, че неизправният длъжник (в случая бащата на децата ви) няма доходи и имущество, върху които да се насочи изпълнение. Това става след цялостно проучване на доходите и имуществото му. След изготвяне на протокола чрез съдебния изпълнител до общината се подава писмено искане за издръжката. Вие сте длъжна преди всяко плащане да попълните декларация, че за конкретния месец не сте получила издръжка от бащата.

На всеки 6 месеца съдебният изпълнител прави служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на бащата и докато той не може да се справи с изплащането ще получавате парите си от държавата. Не забравяйте, че вие сте главната движеща сила и следва да упражнявате контрол върху съдебния изпълнител, защото ако той не представи информацията в общината, плащането се спира. То се възобновява след представяне на информацията, броено от датата на спиране.
Поради сложността и отговорността на цялата операция обаче ви съветвам искрено да се обърнете за помощ към адвокат, тъй като условностите и административните препятствия са твърде много и е вероятно да не успеете да се справите сама със ситуацията.

Издръжката може да бъде прекратена при наличието на следните факти:

– когато детето навърши пълнолетие (освен ако не продължава своето обучение, както отбелязахме по- горе);

– когато детето, на което е присъдена издръжката, сключи брак след навършване на 16 г. (по реда на чл. 6 от СК);

– при осиновяване – при пълно осиновяване правото на родителя за издръжка отпада напълно, а при непълно осиновяване родителят дължи издръжка само ако осиновителят няма възможност да я дава.

* Още за издръжката на ненавършили пълнолетие деца, която се дължи от техните родители.

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Всеки от родителите (осиновителите) дължи издръжка съобразно с това какви са възможностите му да я плаща. Бракът между родителите е без значение. И лишеният от родителски права дължи издръжка. Брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца имат еднакво право на издръжка – до навършване на пълнолетие.

Семейният кодекс предвижда два алтернативни начина за прекратяване на брака приживе на съпрузите:

 1. Развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака, при който е длъжен да се поизнесе за издръжката. Тук съдът служебно определя издръжката в решението, с което постановява развода. Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които то е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.
 2. Развод по взаимно съгласие, при който съпрузите сключват споразумение, в което задължително се включват въпросите, свързани с децата, включително издръжката, а съдът само одобрява това споразумение, ако не противоречи на интересите на децата.

В конкретния пример за издръжката за децата има и някои особености:

 • задължението е безусловно (т.е. абсолютно и задължително) – независимо от това дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си;
 • задължението е и на двамата родители;
 • минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

А ето случаите, в които дължащият издръжка на детето родител има правото да спре да я плаща:

 • навършване на пълнолетие (освен ако не е учащ);
 • сключване на брак след 16 г.;
 • осиновяване – при пълно осиновяване правото на родителя за издръжка отпада  напълно, а при непълно осиновяване родителят дължи издръжка само ако осиновителят няма възможност да я дава.

*Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс. И няма съд, който при наличните факти да не задължи бащата да плаща. В съдебните решения се отбелязва и размерът на издръжката, а може дори да се запише и датата за плащане. Издръжката е месечно задължение, което може да се дава на ръка, по банков път, да се удържа от заплата и т.н.

Естествено, може да възникне проблем, ако този, който е осъден да плаща издръжката, отказва да го прави, крие се, лъже, дава напразни обещания. Законодателството предвижда много защитни механизми. Така може родител да бъде лишен изобщо от родителски права. Освен това се предвижда и наказателна отговорност за всеки, който съзнателно не плаща издръжка в размер на две или повече месечни вноски.

Допуска се и предварително изпълнение на решението, когато се присъжда издръжка. В тези случаи то върви по облекчен режим и съответният длъжник не може да претендира, че при изпълнението му се прибира несеквестируема вещ. Просто за тези вземания не важи забраната да се посяга на определени вещи. При издръжка може да събира отвсякъде и всичко.

Освен това може да се иска присъдена издръжка да се плаща от държавата. Ако например бащата се крие и е с неизвестен адрес или пък е в затвора, или пък няма никакво имущество или възнаграждение. После държавата си събира парите от него заедно с лихвата.

*Децата извън брак са в особена позиция по отношение на наследството. Тъй като родителите без брак не се наследяват взаимно, защото не са семейство по документ, детето наследява както имуществото им, така и дълговете им.

Семейна медиация

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

27 Comments on Издръжка за деца на родители без брак – въпрос и отговор

 1. Дете да наследи дълговете на родител е напълно идиотско и безумно в едно „съвременно“ законодателство!

 2. Каква вина има едно невинно дете за действията на родителите си, та да им наследява дълговете?

 3. Само не мога да разбера, зашо все давате пример с бащата. Бащата ако е в затвора, бащата ако лъже, бащата ако се крие и т. н. Сякаш всички майки по презумция са невинни, а бащите лошите родители.

  • Здравейте, Валентин. Благодаря Ви за реакцията!
   Какъв е вашият пример с майката? Ще се радвам да споделите.
   И аз съм споделяла примери с майки, разбира се. Медиацията цели точно това – да обедини майки и бащи и деца…
   В тази статия изреждам с какви питания се обръщат най-често към мен.
   Очевидно рядко се случва да се обръщат бащи – засега и за мое съжаление…
   Именно затова непрекъснато призовавам бащите да опитват с медиация, да предлагат медиация преди всяка форма на съдене, а и да се тренират в миротворчески умения – мъжете стават прекрасни медиатори!
   В семейната медиация винаги предпочитам да работя с ко-медиатор мъж. Колегите ми мъже в Център за медиация Ахая, а и в доброволческия център, са ми любими партньори! Поздрави сърдечни!

 4. Zdraveite az imam edin problem … maikata vse me zaplashva che shte me sudi /.. imam dushterq na 3 godini i 3 meseca e veche … a ne sum q pripoznal moje li da me sudi za izdrujka ili ne ? molq otgovorete mi

 5. Здравейте!
  Имам едно конкретно запитване.
  Аз си плащам редовно издръжката ,но искам да получа точен отговор,ако е възможно.
  Детето ми няма навършени пълнолетие и трябва ли да бъда уведомяван за решенията на майката и трябва ли да се взима моето удобрение, когато детето ми трябва да иде на стотици километри само.
  Кажете ми моля как да постъпя за да предотвратя някоя глупава постъпка

  • Здравейте, Светлин,
   въпросът ви е от правно естество, а аз като медиатор съм ограничена от забраната на чл.10 от Закона за медиацията – „не може да дава правни съвети“…
   Като човек и гражданин мога да Ви напомня, че тази важни въпроси са уредени в Семейния кодекс, а наскоро ВКС направи тълкувание на чл. 127а. За по-подробна и сигурна защита на правните Ви интереси, можете да се обърнете към адвокат и към организации, които защитават правата на детето и сдружения на бащите. Относно питането Ви „как да постъпя за да предотвратя някоя глупава постъпка“, вероятно бихте могли да се срещнете с майката и в медиация, ако и тя пожелае, за да договорите с нея споразумение, което да спазвате във взаимен интерес – без излишни войни, шум и загуби на пари и нерви. Успех!

 6. Добър ден,въпроса ми е следният,нямам брак,приятелят ми работи като международен шофьор и се водо на минималната заплата,а дефакто получава околко 2000/2500лв на месец,Аз мога ли да претендирам 1/4 от тези пари,при положение,че тези пари за превеждани в мойта сметка.Благодаря ви предварително.

  • Здравейте, Стела,
   за съвет от такова (правно) естество потърсете действащ адвокат по семейно право.
   Аз, като медиатор, мога да съм Ви полезна в случай, че и двамата с бащата искате да се срещнете в неутрална среда, да поговорите разумно с моя подкрепа и да се споразумеете за нещо взаимноизгодно и в интерес на детето. Можете да му предложите медиация за тази цел. Успех от сърце!

  • Здравейте, въпросът Ви изисква професионална консултация с адвокат.
   Аз, като медиатор мога да съм Ви полезна само в случай, че и двамата с другия родител желаете да се срещнете в конструктивна среда, за да се спогодите за взаимно-удовлетворително решение. Поздрави сърдечни и успех!

 7. Здравейте имам два конкретни въпроса:
  При положение,че няма брак може ли да се съди за издръжка назад във времето?

  • Здравейте, Стенли, въпросът Ви изисква професионална консултация с адвокат.
   Аз, като медиатор мога да съм Ви полезна само в случай, че и двамата с другия родител желаете да се срещнете в конструктивна среда, за да се спогодите за взаимно-удовлетворително решение. Поздрави сърдечни и успех!

 8. Здравейте с бащата на детето ми се разделихме и той не иска да върне вещите ми както и тези на детето.Има ли начин по който да си ги взема законно?

  • Здравейте, въпросът Ви изисква професионална консултация с адвокат.
   Аз, като медиатор мога да съм Ви полезна само в случай, че и двамата с другия родител желаете да се срещнете в конструктивна среда, за да се спогодите за взаимно-удовлетворително решение. Поздрави сърдечни и успех!

 9. Здравейте,как мога да разбера, ако се случи нещо с родителя ми, с който не съм се срещал и нямам никакви контакти, за да не стана евентуален наследник на дългове. Знам, че живее някъде в чужбина, аз също живея в друга държава и не познавам роднините му.

  • Здравейте, г-жо Захариева, можете да проверите този въпрос в Закона за наследството и да се консултирате с адвокат.
   По принцип по българското право, всеки наследник има право да приеме или да откаже наследството, и ако го приеме „по опис“ може да се предпази от подобни рискове, но проучете възможностите, за да сте спокойна. Поздрави сърдечни!

 10. Здравейте, имам следния въпрос към вас. Правата и издръжката са в полза на майката със съдебно решение, но сина ми порасна (12г.) и има желанието да живее при мен. Та въпроса ми е следния какво трябва аз да направя за да не плащам издръжка (майката е съгласна)? Може ли да направим договор по между си?

  • Здравейте! Можете да изготвите споразумение (включително с помощта на медиатор, който ще ви помогне то да е комуникирано ясно, точно и стабилно) помежду ви с майката и да го внесете в съда (сами или с помощта на адвокат/и) заедно с нова искова молба за промяна на издръжката (по чл. 150 от Семейния кодекс) поради изменение на обстоятелствата и на местоживеенето на детето. Успех!

 11. Здравейте дето е на 4 месеца в момента искам да се разделя с Бащата а Майкаму ме заплашва че ще ми взем правата нямаме Брак но сие припознал детето неискам издръжка искам само да имат ограничителна заповед

  • Здравейте, консултирайте се с адвокат по защита на правните си интереси.
   Ако желаете да се разберете по мирен път с бащата за благоразумни раздяла и режим на лични отношения с общото Ви дете, бихте могли да го поканите в медиация. Повече за нея можете да прочетете тук. Аз съм насреща за провеждането й във взаимно-уважителна среда. Успех от сърце!

 12. Здравейте какво мога да направя когато децата не са припознати от бащата, а той не се интересува от тях .

  • Здравейте, можете да се свържете с адвокат и да заведете иск за установяване на произход от бащата (в 3 г.срок) и други подобни правни действия.
   Ако е възможно и желаете да се свържете с бащата и да се спогодите двамата с него на някакъв етап, насреща съм като медиатор да ви подкрепя за взаимно-удовлетворително споразумение.

Вашият отговор на Катина Клявкова Отказ

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*