Клауза за медиация / Mediation clause

Включването на клауза за медиация в гражданските и особено в търговските и трудовите договори, е израз на цивилизован бизнес и осигурява на страните взаимното спокойствие, че при спорове ще подходят първо в партньорски дух и ще медиират спора помежду си, преди да търсят правата си по войнствен път чрез съд или арбитраж. Има множество варианти на медиационни клаузи, някои от които са прекалено кратки и неясни, а други са много сложни и негъвкави. Предлагаме ви вариантът, който ползваме ние: 

Чл. Х. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за медиация Партньорски взаимоотношения. При възникване на спор всяка от страните може да отправи до другата писмена покана/уведомление, че желае започването на медиация. Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на 3 месеца от датата на уведомлението. Mедиацията е доброволна процедура и всяка страна може да се откаже от нея писмено, на всеки етап от нейното развитие. Медиацията се провежда от един или двама медиатори, посочени от всяка от страните, или от двете заедно”.

А в случай, че още не сте избрали заедно или желаете да не конкретизирате определен Център за медиация, ето и предложение за клауза с по-общ характер:

Чл. Х. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез медиация. При възникване на спор всяка от страните може да отправи до другата писмена покана/уведомление, че желае започването на медиация. Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на 3 месеца от датата на уведомлението. Mедиацията е доброволна процедура и всяка страна може да се откаже от нея писмено, на всеки етап от нейното развитие. Медиацията се провежда от един или двама медиатори, посочени от всяка от страните, или от двете заедно”.

mediation-clauseMediation. Including a mediation clause in a contractual agreement ensures that the parties agree to first mediate any dispute that arises prior to pursing their remedies in court or through arbitration. We have reviewed countless versions of mediation clauses; some are too short; others are overly complex or cumbersome and lack flexibility.

„Art. X. All disputes in connection with this contract shall be referred for resolution first through mediation to the Center for Mediation-Partnership relationships. In case of a dispute, each Party may send to the other Party an invitation/ notification in writing for commencement of a mediation procedure. The Parties agree to exercise good faith efforts to resolve the dispute within 3 months from the date of the notification. Mediation is a voluntary procedure in which, at any stage, each Party may withdraw in written form. The mediation is performed by one or two mediators, each appointed individually by a Party or selected jointly by both Parties.”

In case you’d like to use more general clauses, we’ve amended the above as follows:

„Art. X. All disputes in connection with this contract shall be referred for resolution first through mediation. In case of a dispute, each Party may send to the other Party an invitation/ notification in writing for commencement of a mediation procedure. The Parties agree to exercise good faith efforts to resolve the dispute within 3 months from the date of the notification. Mediation is a voluntary procedure in which, at any stage, each Party may withdraw in written form. The mediation is performed by one or two mediators, each appointed individually by a Party or selected jointly by both Parties.”

Other examples of mediation and ADR Clauses: Multi-step DRC by www.cpradr.org; Accord MC by www.accord-adr.com ; ICC MC by www.iccwbo.org; etc.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Бизнес спор – как да го разрешим? – Ахая Център за медиация

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*