Домашно насилие и Медиация

(снимкa: lex.bgprobono)

Насилие – безсилие, а може да е Сила.

С последните промени в Закона за медиацията стана ясно, че от началото на 2024 г. се въвежда задължителна първа среща по медиация за 6 категории съдебни спорове и такава по преценка на съдията – за други 12 групи дела.

Случаите с домашно насилие са изключени от задължителната процедура. При тях е опасно да бъде наложено на страните по висящи дела да участват в процедура по спогодяване, защото то по правило не може да има принудителен характер, но също така и, защото такова участие може да постави в риск една от страните поради липса на равнопоставеност и на възможност за свободно изразяване на волята.

Доброволната извънсъдебна медиация обаче, може да бъде много успешна в някои от случаите с насилие.

И то, в постоянно сътрудничество с нужните конкретни специалисти и институции, както показва личната ми практика на трансформиращ аха медиатор. Един добър трансформиращ медиатор може да създаде защитена и катализираща среда за изцеление както на пряко пострадалия (жертва), така и на активно насилващия (агресор)– като съзнателни човешки същества и партньори. Това показва моят професионален опит в съвместна работа с най-добрите специалисти. А как става това можете да прочете повече в този блог и в книгата за медиацията.

Важно: По трудните семейни спорове, в които често има някакви елементи на насилие, е нужна специална психо-социална компетентност и опит, далеч надхвърлящи юридическото образование. Затова намерението на законодателя (с последните промени в ЗМ) да ограничи с образователен юридически ценз медиаторите за задължителната медиация по семейни дела, се дискутира като недобре обмислено и предвещаващо неуспех на този модел.

Медиация се прилага в случаи на раздяла (включително развод) с домашно насилие, САМО:

1. При изрично желание на двете страни.

2. Когато насилието не възпрепятства изразяването на свободна воля на двете страни.

3. При гарантирана защита за правата им и свободата на волята им (включително за тези на общите им деца) - което става с участието на адвокати, психолози, специалисти закрила на детето и на техни близки хора.

Т.е. когато заявената цел на двете страни е да се разберат и договорят за по-благоприятни условия на раздялата и насилието е било само част или последица от вредната им битка. Едно от предимствата на медиацията в тези случаи, е че тя намалява (или изцяло трансформира) напрежението между страните. И заедно с това им помага да възобновят нормалния диалог и да вземат информирано важните решения.

Например: Съпрузи в развод по исков път, които водят същевременно и няколко дела за домашно насилие по ЗЗДН. Делата са: за нанесени физически удари; за психически тормоз; за засегнати възходящи и низходящи роднини; за уронващи престижа действия пред познати и колеги, включително физическо посягане; за изгонване на единия от дома чрез принуда; за икономическо насилие; както и молба за защита поради опасност за живота и здравето на общите им деца и поради отчуждаване. В хода на медиацията обаче, същинските въпроси и причини са оказаха доста различни от повдигнатите първоначални обвинения и същевременно, пряко свързани с чисто човешките, дълбоко емоционални и родствени аспекти на междуличностните конфликти.

При висящи дела за развод със съпътстващи ги искове за домашно насилие медиация се провежда по изключение.

Когато едната страна реално не може да се въздържа от действия на насилие, а другата продължава да се страхува да изрази свободно мнението и волята си, може още да няма готовност за медиация и тя да не е препоръчителна.

В тези случаи водеща е системата за първа помощ, закрила и психологическа подкрепа за психо-телесна сигурност.*

! Заедно с това е добре да се има предвид, че, когато системата се окаже безсилна да предпази и защити хората от насилие, човечни и гъвкави подходи като медиацията МОГАТ да бъдат силно подпомагащи и отключващи възстановителния процес. Защото тя свързва и среща по нов, омиротворяващ и помиряващ начин. За мен като дългогодишен медиатор е очевидна нуждата от подобряване на Координациония механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, включително с използване на тези от Центровете по медиация, в които има нужните успешни и опитни специализирани медиатори. Нерядко ме търсят специалисти от всякакви нива в „Закрила на детето“, неофициално за конкретен съвет как да постъпят в трудните случаи, ако са вече обучени медиатори и как могат да проведат ефективни медиативни срещи, ако не са обучени. А тази подкрепа може да бъде добре осъществена, когато се установи официално партньорство и ефективна координация между отделните институции и специалистите на терен, както казва Националният омбудсман на РБ в един от докладите си.

Тогава, когато двете страни успеят да се почувстват самостоятелно „на сигурно място“ и са готови за индивидуални срещи по медиация с цел спогодяване по общите им интереси занапред, медиаторът им помага да видят по-ясно личните си интереси и да ги заявят спокойно и адекватно в безопасен диалог (онлайн или в друга защитена среда). [Още по-дълбоко работи трансформиращата* медиация]

Важно е да се разбере, че в случаите с насилие страните се срещат в обща медиативна среща САМО тогава, когато вече са работили с медиатора и с други специалисти в индивидуални срещи, могат да проявят уважение към себе си и един към друг и са свободни да вземат собствени решения. Добре е също да се има предвид, че темата за домашното насилие много често е пряко свързана с други теми между страните, които са по-важни и спешни за тях – като тази за развода и най-добрите интереси на децата. В подобни ситуации, поради поредица от недоразумения в комуникацията и неподходящи съвети, често се стига до изостряне в отношенията и крайни ситуации, които могат да бъдат третирани като домашно насилие. Тогава медиацията може да бъде много полезна, защото избистря видимостта и чуваемостта, както за самите страни, така и за всички техни помощници, съветници, консултанти, ментори, супервизьори.

* В тези случаи държавните органи търсят формални критерии за преценка на степента на заплаха. И съответно – има ключови силни думи, които е важно да присъстват в жалбите на гражданите, за да им бъде обърнато адекватно внимание („страх ме е за мен и моето семейство и деца“, „заплаха за живота“, „открита закана“, „телесна повреда“, „незабавна закрила“ и др. изрази, използвани в закона). Медийното отразяване винаги е било добър инструмент за бързо и директно привличане на вниманието в такива случаи.

При насилие в училищата медиацията също има своето място и е препоръчителна като една от процедурите по т.нар. Обща подкрепа към ЗПУО.

Препоръчани връзки при случаи с деца, пострадали при домашно насилие, деца в риск и деца свидетели на домашно насилие: Национална Телефонна Линия Не си Сам: тел. 116 111 (Фондацция Анимус);  Сигнализирай при насилие над деца (Уницеф); Стъпки към училище без насилие (Уницеф) ; Зона Закрила ; Защита – молба ; Кризисните центрове за пострадали от насилие по областни градове в страната и др.

*Споделените примери и случаи са част от личната ми практика и от книгата „В храма на медиацията – как е на практика“. Използването или публикуването на част или на цялото съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството и на интернет страницата.*

Как изглежда например едно Определение на СРС за изслушване на детето по чл.15, ал.1 от ЗЗДН с Указание за Медиация:

Определение по дело №25463/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 13420
Дата: 27 май 2022 г.
Съдия: Васил Крумов Петров
Дело: 20221110125463
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 17 май 2022 г.

Съдържание на акта

ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА уточнение на молбата за защита от домашно насилие съгласно молба
уточнение от 23.05.2022 г. (дата на изплащане по електронен път).
КОНСТИТУИРА на осн. чл. 10, ал. 2 ЗЗДН като страни Е.. П. Д., ЕГН **********,
М. П. Д., ЕГН ***********, и В. П. Д., ЕГН *******
НАСРОЧВА делото за разглеждане на 06.07.2022 г. от 11:00 часа, за която дата и час
да се призоват
молителката Л.. В. Д.,
молителката ЕЛ. П. Д. – лично (непълнолетна, представлява се сама),
молителката М. П. Д. – чрез майката,
молителят В. П. Д.,
и ответникът по молбата П. М. Д..
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за издаване на заповед за незабавна защита.
ПОСТАНОВЯВА изслушване на детето ЕЛ. П. Д., на осн. чл. 15, ал. 1 ЗЗДН.
ЗАДЪЛЖАВА ДСП по местоживеене на детето да осигури социален работник, който
да присъства на изслушването.
ПРИЕМА представените писмени доказателства от молителите.
ДОПУСКА двама свидетели на молителите.
ДА СЕ ИЗИСКА справка от 9 РПУ за това кои са полицаите, отзовали се на
повикване на Л.. В. Д., ЕГН **********, на 11.05.2022 г. между 17:00 и 18:00 часа и
посетили адреса гр. С., ж.к. „О.“, бл.. вх. ., ап. ..
УКАЗВА на ответника, че до датата на съдебното заседание има задължение да
представи доказателства по делото (чл. 12, ал. 1 ЗЗДН).
Указания за страните
Чл. 41, ал. 1 ГПК – Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е
съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната.
Чл. 41, ал. 2 ГПК – При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде
предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
УКАЗВА на страните, че за намиране на решение на спора си те могат да използват
процедура по медиация към Център по медиация или медиатор от Единния регистър на
медиаторите, който може да бъде видян на електронен адрес:
(http://www.justice.government.bg/MPPublicWeb/default.aspx?id=2). Медиацията е платена
услуга. Към Софийски районен съд действа Програма „Спогодби“, която за момента
предлага безплатно провеждане на процедура по медиация, от която страните също
могат да се възползват. Повече информация за Програма „Спогодби” страните могат да
получат всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. на тел. 8955423, 0889515423, и ел.адрес
spogodbi@srs.justice.bg, www.srs.justice.bg/srs/82, както и в Центъра за спогодби и медиация,
1


който се намира в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ст. 204.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се връчи на страните, а на ответника и препис от
книжата и от молбата уточнение – чрез СДВР.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2

Източник: dela.bg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*