Промени в Закона за медиацията. Задължителна медиация по някои съдебни спорове

На 25.01.2023 г., 48-то Народно събрание на РБ прие промени в Закона за медиацията.
Предвидени са да влязат в сила от 01.07.2024 г.
Промените включват главно въвеждане на задължително препращане (към първа среща по) медиация от съдилищата към страните-участници по 6 вида дела, преди започване на съдебния процес, както и включване на възможността, съда по своя преценка да задължава страни за решаване на спора чрез медиация по други 12 вида дела.
Кои са тези групи съдебни спорове?
Съдът ЗАДЪЛЖАВА страните да участват в първа среща в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:
1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
3. делба по чл. 34 от Закона за собствеността – в производството по извършване на делбата
4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.
Съдът МОЖЕ да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:
1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
6. издръжка;
7. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лева;
8. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лева;
9. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
10. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
11. защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове но чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
12. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Т.е. при подаване на иск по Семейния кодекс съдът ще има изцяло преценката дали да задължи страните да участват в процедура по медиация. А именно споровете, свързани с развода-спорове за родителски права, местоживеене на децата, мерки за осъществяване на личен контакт, издръжка и т.н. Първоначално това беше мислено като част от задължителната медиация, а сега ще бъде изцяло по преценка на съдията. Тази промяна беше направена в последния момент и според множество специалисти не е добре обмислена.

!!! ПРЕДИ подаване на иск обаче, гражданите ще могат да ползват извънсъдебна доброволна медиация по всички семейни въпроси, както досега.

Включително по спорни въпроси, по които е изрично предвидена или изключена задължителната медиация в случаи на нежелателното развитие на спора им по пътя на съдебното производство. И това е основният смисъл, заложен в Закона за медиация и в принципите на правовата държава – навременно (на ранен етап) и цялостно разрешаване на споровете.

NB! Тук е важно да се разбере, че

възможността за провеждане на медиация, в който и да е етап от развитие на спора, НЕ Е ограничение в правото на страните на достъп до правосъдие. 

Напротив, това е компетентно съдействие за истинско и трайно разрешаване на споровете чрез добре структурирана комуникация в сътрудничество между всички специалисти (адвокати, психолози, педагози, социални служители и т.н.).

СЛЕД подаване на иск в съда би трябвало гражданите отново да могат да използват извънсъдебна медиация и други извънсъдебни способи за разрешаване на спорове и при постигане на споразумение / спогодба – да внесат ги внесат за одобрение от съда.

В случаите на домашно насилие е опасно да бъдат задължени страните по висящи дела да участват в процедура по медиация, тъй като това може да се постави в риск една от тях. Доброволната медиация обаче, в тези случаи може да бъде много успешна в сътрудничество с нужните конкретни специалисти и институции, както показва личната ми практика на трансформиращ медиатор.

*** Един добър трансформиращ медиатор може да създаде защитена и катализираща среда за изцеление както на пострадалия, така и на насилника – като съзнателни човешки същества и партньори. Това показва моят професионален и житейски опит в съвместна работа с най-добрите специалисти.

По смисъла на Закона за медиация НЕ Е необходимо медиаторите задължително да са юристи. За повечето юристи да встъпят в ролята на медиатор е изключително трудна задача, за която не са подготвени нито с обучение, нито с талант, нито с успешен опит. Ако това изискване бъде поставено само за медиаторите в съдебните центрове, според мен е твърде вероятно да бъде „самоубийство“ за успеваемостта на осъществяваната там медиация. Също така подлежи на тълкуване пред Конституционния съд като нецелесъобразно и дискриминационно. Това обаче, няма да ограничи по никакъв начин извънсъдебната медиация и медиатори. Така че, спокойно, колеги медиатори от всички професионални области!

Какво става с извънсъдебната медиация като основен принцип в Закона за Медиацията и правото на ЕС? 

За кои медиатори важи изискването да имат юридическо образование и то адекватно ли е на целите и принципите на медиацията? 

Какви опасения и рискове пораждат тези промени? Добре обмислени ли са плановете за създаване на съдебни центрове? 

Какво точно означава "задължителна първа среща по медиация"?

За кои спорове е най-важна и ефективна медиацията? 

Как може да се осигури качествена медиация в България?...

По тези въпроси и други ще гостувам в предаването „Социална мрежа“ в NovaNews на 30.01.2023г. (понеделник), 15.20ч.

Гледайте ни за яснота и спокоен дух! 🙂

Тук можете да гледате: записа от предаването.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. За промените в закона и въвеждането на задължителна медиация – интервю – Ахая Център за медиация

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*