The amendments to the Mediation Act in Bulgaria 2023 – for businessess

The amendments to the Mediation Act in Bulgaria were adopted by Parliament with effect as from July 2024.

„Svetlana Todorova, Deputy Director of our Bulgarian office, had an interesting and constructive talk about why it is important to settle disputes out-of-court, what the benefits/defects are of what has been introduced as “compulsory mediation”, and also on some of the purely human aspects of mediation.

The trigger for this discussion was the amendments to the Mediation Act in Bulgaria adopted by Parliament with effect as from July 2024.

For more information and video, please see the link below:
http://bitly.ws/zH7y

Here are some of the key points of the new rules which could be of interest for businesses:

✅ In two groups of court disputes, the parties will have the obligation to take part in mediation within the court proceedings: (1) the parties should go to mediation, e.g.: damage claims against an executive/controller of an LLC; disputes related to payment of share value in an LLC, etc.; (2) the court of its own discretion may oblige the parties to take part in the mediation process, e.g.: real estate property disputes; disputes for the protection of shareholders’ rights and claims against general meetings of shareholders’ resolutions; certain monetary, non-monetary and contract related claims with a value up to approximately EUR 12,780 (BGN 25,000); some employment disputes, etc.;

✅ The “compulsory element” is limited to attending at least one meeting with a mediator; further involvement in the mediation processes, including reaching a settlement, is not mandatory; the meeting is to take place following the initial exchange of official statements by the parties, thus, they may reconsider their initial positions and be more flexible within the mediation process in order to negotiate a better outcome than the expected court decision;

✅ Lawyers can participate and provide ongoing support in the mediation process to their clients, including by drafting of а settlement agreement which, if approved by the court, will have the force of a court decision between the parties;

✅The unwillingness to attend the first mediation meeting leads to a financial burden in terms of the expenses for the respective party; successful settlement within the mediation results in recovery of 75% of the court fee;

✅Employers will have the chance to step back and revoke a dismissal with the consent of the employee in the period between the moment when the action was brought to the court and the moment of entering into force of the court decision; it seems that this rule will apply not only in cases of successful “compulsory mediation”, thus, it may place the communication between the parties in a new context within the court proceedings.

We expect to see whether the amendments will achieve the intended effect – to promote mediation as a recommendable and cost-effective mechanism for resolving disputes or, on the contrary, if they will be seen as an additional procedural step on the path of the court proceedings.“ – Svetlana Todorova, Peterka & Partners Law ofifice, Bulgaria.

In Bulgarian: „Влючих се в конструктивен и интересен разговор с Katina Klyavkova за това защо е важно да решаваме споровете извън съда, какви са ползите/дефектите на така въведената „задължителна медиация“ и фокус върху някои чисто човешки аспекти на медиацията. Поводът за тази дискусия – приетите от парламента промени в Закона за медиацията в България, които ще влязат в сила от юли 2024 г. За повече информация вижте предаването в линка: http://bitly.ws/zH7y

По-долу ще намерите някои ключови моменти в новите правила, които мoгат да представляват интерес за бизнеса:

✅ При две групи съдебни дела страните имат задължение да участват в процедура по медиация по време на съдебния процес: (1) страните задължително ще участват в процедура по медиация, например: искове за отговорност за вреди на управител/контрольор в ООД; искове за изплащане стойността на дружествен дял в ООД и др.; (2) съдът по своя преценка може да задължи страните да участват в процедура по медиация, например: иск за собственост и други вещни права върху имот; защита на членствени права и отмяна решение на общото събрание на дружество; някои искове за парични и непарични вземания и такива, свързани с договори с размер на претенцията до 25 000 лева; някои трудови спорове и др.

✅ „Задължителният момент“ е ограничен до участие в поне една среща с медиатор; по-нататъшно участие в процедурата по медиация, включително постигане на споразумение, не е задължително; срещата ще се осъществява след първоначалната размяна на официалните становища между страните, което ще им позволи да анализират първоначалните си позиции и да са по-гъвкави в рамките на медиацията в опит да договорят за себе си по-изгоден резултат от това, което очакват да реши съда;

✅ Адвокатите могат да участват и предоставят правни съвети на клиентите си в процеса на медиация, включително да се включат в изготвянето на споразумение, което, ако бъде одобрено от съда, ще има силата на съдебно решение между страните;

✅ Липсата на участие в първата среща по медиация ще доведе до някои финансови тежести относно разноските за неучаствалата страна; успешното постигане на споразумение в медиацията води до възстановяване на 75% от държавната такса, внесена в съда;

✅ Работодателите ще имат възможност да направят крачка назад и да отменят издадената от тях заповед за уволнение със съгласието на работника и след завеждане на делото до влизане в сила на съдебното решение по него; изглежда това правило ще намира приложение не само в случаите на успешно провеждане на „задължителна медиация“, следователно, то може да създаде възможност за комуникация между страните в нов контекст по време на съдебното производство.

Очакваме да проследим дали промените ще постигнат целения ефект да промотират медиацията като препоръчителен и ефективен от гледна точка на разходите механизъм за решаване на спорове, или напротив – ще бъдат оценени като допълнителна процедурна стъпка по пътеката на съдебния процес.“- адв. Светлана Тодорова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*