Ключови промени при трансграничните осиновявания в Европа

Европейският пaрламент прие с голямо мнозинство промени за:

  • даване на приоритет за осиновяване на детето от биологичните роднини, дори когато тези роднини живеят в друга държава членка;
  • и, че следва винаги да бъде дадена възможност на детето да бъде изслушано и да изрази своето мнение.

Това е добра новина, защото е стъпка напред в win-win диалога и отваря по-широко вратата на възможностите за намиране на индивидуализирани и истински градивни решения чрез трансгранична медиация!

По-подробна информация за тези и други промени от Доклада:

„Според доклада някои от противоречията във връзка с осиновяванията биха могли да бъдат резултатно разрешени чрез полагането на повече усилия в рамките на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в областта на осиновяването. Трансграничното признаване на заповеди за осиновяване предполага и повече доверие между съдебните органи на държавите членки. Според евродепутатите всяка издадена заповед за осиновяване е изцяло в интерес на детето и трябва да се разглежда въз основа на индивидуалните особености на конкретния случай.

Ключови изменения на българския евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, бяха приети в окончателния текст на доклада. Те засягат най-вече даването на приоритет за осиновяване на детето от биологичните роднини, дори когато тези роднини живеят в друга държава членка. С тях се цели, също така, да бъдат взети под внимание и да бъдат запазени колкото е възможно повече културните и езикови традиции на детето. Според текста на доклада при осиновяване следва винаги да бъде дадена възможност на детето да бъде изслушано и да изрази своето мнение. Емил Радев набляга на специалното внимание, което трябва да се обръща на случаите, в които се осиновяват малки деца и бебета, които не могат да бъдат изслушвани.

Тези изменения целят да се намалят случаите на деца, които се дават за осиновяване от непознати хора без съгласието на биологичните им родители и без да се даде реална възможност на биологичните роднини на детето да се грижат за него. Такъв беше случаят с Меган, която беше осиновена насилствено без съгласието на своите родители във Великобритания, а баба й не успя да се пребори за неин осиновител. Емил Радев призовава за равно третиране на родителите с различни националности по време на процедурите, свързани с родителска отговорност и осиновяване, като държавите членки трябва също да гарантират равнопоставеност на процесуалните права и на участващите в процеса по осиновяване роднини, които са граждани на друга държава членка, включително предоставяне на правна помощ, надлежна и своевременна информация относно изслушванията, правото на устен преводач, предоставянето на всички свързани със случая документи на родния език и др.

С цел да се изследват по-задълбочено и да се спрат тези порочни практики се призовава Комисията да извърши сравнително проучване в Европейския съюз относно осиновявания без родителско съгласие, включващи трансгранични аспекти. Според гласувания текст някои от проблемите между държавите членки биха могли да се решат, ако компетентните консулски органи биват информирани за всяко предложено решение за осиновяване по отношение на дете, което е гражданин на друга държава членка. Емил Радев, също така, предлага Европейската Комисия да предостави финансиране за специализирано обучение на съдии, работещи в областта на трансграничните осиновявания.

По този начин евродепутатите предлагат създаването на общи минимални стандарти за осиновяванията, които биха могли да решат голяма част проблемите. Тези стандарти обаче не следва да бъдат под формата на законодателство, а следва да се разглеждат по-скоро като насоки за най-добри практики, които са особено подходящи в случай на осиновявания с международен елемент.

Докладът съдържа и законодателна част, с която се цели по-лесното трансгранично признаване на национални заповеди за осиновяване. До момента няма нито една обвързваща международна или европейска рамка за признаване на заповеди за осиновяване между държавите членки, в сравнение със заповедите за осиновяване, издадени съгласно Хагската конвенция от 1993 г. Националното право на много държави членки съдържа разпоредби за признаване на такива чуждестранни осиновявания, но далеч не на всички държави членки. Тази ситуация контрастира с по-голямата икономическа и социална интеграция в Европейския съюз, която води до повишена мобилност на семействата в цяла Европа. Членове на някои от тези семейства са и осиновени деца. В много случаи преместването на такова семейство в друга държава членка не води до правни проблеми. В някои случаи обаче, това може да се случи, като правоотношението родител-дете може да не бъде признато без допълнителна административна или съдебна процедура. Това противоречи на правото на децата на стабилно правно положение.

Правото на европейските граждани на семеен живот и на свободно движение изисква ясна правна рамка, предвиждаща автоматичното взаимно признаване на национални заповеди за осиновяване в цяла Европа. За да се спестят пари на гражданите за превод на тези национални заповеди, Емил Радев предложи европейското удостоверение за осиновяване , което придружава заповедта за осиновяване на държавата членка да бъде многоезично.

В законодателната част на доклада се обръща внимание на факта, че предложението за регламент не следва да засяга семейното право, както и правото в областта на осиновяването на държавите членки. Освен това признаването на заповед за осиновяване съгласно текста не следва да предполага признаването на каквото и да било правоотношение между осиновителите, като последици от признаването на заповед за осиновяване. По този начин евродепутатите се противопоставят на признаването на еднополовите бракове от държавите членки, които не признават този институт в своето семейно право.“- Източник: bta.bg и НМД

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*