Доклад за приложението на Директива 2008/52/EО – 26 август 2016

На 26 август Европейската комисия прие Доклад за приложението на Директива 2008/52/EО

относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Според него „транспонирането на Директивата за медиацията е произвело значително въздействие върху законодателството на много държави членки“.

Под „транспониране“ се има предвид прилагането на Директивата в три насоки:

  •     кога насочването към медиация има най-голям резултат,
  •     какви са ефективните стимули и санкции и къде медиацията е задължителна,
  •     как се изпълняват споразуменията, постигнати в медиация.

Заключенията в Долкада:

На този етап не съществува необходимост от преразглеждане на Директивата, но нейното прилагане може допълнително да се подобри:

Как?

Държавите членки следва да увеличат усилията си за популяризиране и насърчаване използването на медиация чрез различните средства и механизми, предвидени в Директивата и разгледани в настоящия доклад.

По-конкретно е нужно да се положат допълнителни усилия на национално равнище, за да се увеличи броят на случаите, в които съдилищата приканват страните да използват медиация, за да решат спора си.

И дават примери за добри практики в това отношение:

  • изискванията за страните да посочват в своите молби до съда дали е бил направен опит за медиация;
  • задължителните информационни срещи в рамките на съдебното производство и задължението за съдилищата да разглеждат възможността за медиация на всеки етап от съдебното производство – по-специално по семейноправни въпроси;
  • финансовите стимули, които правят икономически по-привлекателно за страните да използват медиация, вместо да прибягва до съдебни процедури;
  • осигуряването на изпълняемост, без да е необходимо съгласието на всички страни по споразумението.

ТУК можете да прочетете пълният Доклад на български език, както и заключенията и препоръките на Европейската комисия за следващи стъпки за насърчаване на медиацията.

Насочване към медиация (Член 5, Параграф 1)

Всички държави членки предвиждат възможност съдът да прикани страните да използват медиация или поне да присъстват на информационна среща относно използването на медиацията.

В някои държави членки участието в такива информационни срещи е задължително, по инициатива на съдията (в Чешката република) или във връзка с конкретни спорове, предвидени от закона, като например семейноправни въпроси (Литва, Люксембург и Англия и Уелс).

Някои държави членки изискват адвокатите да информират клиентите си за възможността да използват медиация или в молбите до съда да се посочва дали е направен опит за медиация или дали има някакви причини, поради които не може да се направи такъв опит. В Обединеното кралство по всяко време на съдебното производство съдиите трябва да преценяват дали за разрешаването на спора не би била целесъобразно използването на система за алтернативно разрешаване на спорове, включително медиация. В такива случаи съдията приканва страните да отнесат спора си до тази система.

Задължителност, стимули и санкции (Член 5, Параграф 2)

В 5 държави членки медитацията е задължителна в някои специфични случаи. В Италия медиацията е задължителна при много и различни видове спорове, в Унгария и Хърватия — при някои семейноправни въпроси.

Много държави членки насърчават използването на медиация чрез предоставяне на финансови стимули за страните. 13 държави членки предоставят финансови стимули за медиация чрез намаляване или пълно възстановяване на таксите и разноските за съдебни производства, ако бъде постигнато споразумение чрез медиация по време на спряно съдебно производство. В Словакия се възстановяват 30, 50 или 90 % от съдебните такси, съобразно с това в коя фаза на производството е постигнато споразумение чрез медиация.

Финансови стимули под формата на правна помощ

5 държави членки налагат санкции като средство да се насърчи използването на медиация.

В Унгария има санкции за страните, които, след като са сключили споразумение, постигнато в резултат от медиация, въпреки това се обръщат към съда или не изпълняват задълженията, поети по силата на споразумението в резултат от медиация.

В Ирландия се прилагат санкции за необоснован отказ да се обмисли медиация.

В Италия на спечелилата страна в съдебното производство не се възстановят разноски, ако преди това тя е отхвърлила предложение, направено в медиация със същите условия като съдебното решение. Санкции има също и в случаите, в които медиацията е задължителна, но страните не се възползват от нея, а вместо това се обръщат към съда.

В Полша съдът може да задължи една от страните, която по-рано се е съгласила на медиация, но отказва да участва в нея без основания, да заплати съдебните разноски, независимо от изхода на делото.

В Словения съдът може да осъди страна, която без основание отхвърля насочването на случая за извънсъдебна медиация, да плати всички или част от съдебните разноски на ответната страна.

Изпълняемост на споразумения, постигнати чрез медиация (Член 6)

Всички държави членки предвиждат изпълнителна сила на споразуменията, постигнати в резултат от медиация, както е предписано от директивата.

Някои държави членки са надхвърлили изискванията на директивата: в Белгия, Чешката република, Унгария и Италия не се изисква изрично съгласието на всички страни по спора, за да може да се подаде молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат от медиация.

В Гърция и Словакия молба за придаване на изпълнителна сила може да бъде подадена от една от страните без изрично съгласие от другите страни.

В Полша чрез подписването на споразумението страните дават съгласието си за искане на одобрението на съда за придаване на изпълнителна сила на споразумението. Може да има изключения от общата изпълняемост на споразуменията, постигнати в резултат от медиация. Такива изключения може да има, например, когато споразумението е в противоречие с обществения ред или с интересите на децата при семейни спорове.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Бизнес спор – как да го разрешим? – Ахая Център за медиация

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*