Сертифициращ тренинг за медиатори

 

Trening.sertificate.mediation.ahaya

 

Какво е?

Практически курс за придобиване на правоспособност на медиатор, съгласно изискванията на Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. Независимо с каква основна професия или образование сте „всяко дееспособно лице (български и европейски гражданин или чужд с разрешение за постоянно пребиваване), неосъждано за престъпления от общ характер“, може да придобие сертификат за медиатор. Ако сертификатът не е от значение за вас или искате по-специализиран или надграждащ тренинг, вероятно ще предпочетете някоя от другите тренировки, които предлагам.

За кого е подходящ?
За всички професионалисти, които желаят да преоткрият и да разширят уменията си за разрешаване на спорове чрез спогодяване. Напр.: психолози, социални работници, преподаватели, журналисти, мениджъри на екипи и дружества, специалисти по човешки ресурси, връзки с обществеността, педагози, водещи на групи и дискусии, посредници, консултанти, обучители, фасилитатори, аниматори, офис-мениджъри, предприемачи, правни съветници, адвокати и други.

За всички любители на хармоничните и партньорските взаимоотношения, които по една или друга причина се чувстват привлечени от идеята да практикуват професионално медиация.

Получавате:

 • бутикова информация и бутиково отношение, а не такива на принципа на конфекцията т.е. 1. всеотдаен и задълбочен обмен на информация, тънкости и ‘цаки’ от реални и разнообразни случаи на медиатора с ежедневна успешна практика в България от 14 години насам, наградена през 2015 година от Съюза на юристите и Национална асоциация на медиаторите за успехи и принос, 2. предварително съобразено с вашите актуални интереси и предизвикателства;
 • компетентност (знания+умения+опитност): да разпознавате ключовите точки и дълбоките причини/интереси; да сте добър домакин – настроен на честотата на нулевата точка и изобилието от решения и да създавате подходяща атмосфера за свободното аха!-пространство; да познавате и прилагате разнообразни подходи за договаряне и предоговаряне в настоящето, да ползвате актуални работещи инструменти за разрешаване и трансформиране на конфликти; да се справяте спокойно с агресия и предизвикателно поведение; да работите успешно с емоциите и чувствата в синхрон с умовете; да прилагате свой набор от похвати за вдъхновяване на творчески решения и излизане от задънени улици… и т.н.
 • в малка група (до 9 души), в която взаимообменът е най-ефективен;
 • в съкровена група с хора, които ще общуват от сърце и най-вероятно ще имат сходни на вашите и моята нагласи към живота и взаимоотношенията;
 • запознаване с аха!-подхода в медиацията;
 • съпреживяване в същинска медиаторска атмосфера/среда = т.е. същата, в която провеждам самите медиации и, в която можете да преживеете да сте, както страни, така и медиатори и наблюдатели, заедно с опитен, любознателен и раздаващ се докрай партньор;
 • удостоверение, което ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието и да практикувате като професионален медиатор;
 • възможност да сте част от групата медиатори към Центъра за медиация „Партньорски взаимоотношения”;
 • още много, което ще видим и разберем като се съберем.  

Давате каквото и както ви дойде отвътре и такса за участие: 550 лв.

Таксата е за участие в курса в гр. София, а за други градове таксата се определя допълнително.

Общи формални изисквания (Наребда 2 по чл.8 от ЗМ): „Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове. За успешно преминаване на сертифициращия тренинг за медиатори, е необходимо да присъствате най-малко на 80% от всички часове, както и да преминете успешно: писмен тест, практическа проверка и събеседване. В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте преминали тест и/или практически изпит, може да ви бъде издадено удостоверение за участие в курса, което не дава правоспособност на медиатор. Но в този случай имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.“

Треньорите?
Водещ треньор Катина Клявкова

и партньори-медиатори и гостуващи специалисти по конкретни теми.

Моята мотивация е: да дам и да споделя. През последните 14 години приоритет ми беше да партнирам в самите случвания, в същинския живот на медиацията. И да се развивам и работя с най-смелите и успешни, според мен, миротворци и медиатори по света. По естествен път, чрез зачестилите запитвания напоследък, разбирам, че е дошло време и за концентриран обмен тук, за предаване нататък. Нека става с лекота, с радост, щедро и за благото на всички ни!

Къде?

В гр. София адресът на залата е: бул. Александър Стамболийски 205, блок Б, ет. 2, в сградата на ШЕЗ ЕООД, намира се в дясно от Двореца на децата и до сградата на Химпроект. Близо е до метростанция Константин Величков и до спирката на трамваи 10 и 8.

В други градове (Пловдив, Бургас, Варна и др.) – мястото се уточнява допълнително.

Времеемкост? – два последователни уикенда (събота и неделя). Към тях се добавят едноседмична интерактивна част и индувидуален коучинг, с което се изпълват с лекота и по най-добрият начин, изискуемите по Наредба 2, брой часове.

Записването може да направите със заявка за участие на e-mail: office@ahaya.bg или устно на тел. 0887 43 34 78. Групите са малки и при запълване нa местата можете да се запишете за следваща група. Потвърждавам записването ви в групата след приемане на заявката ви и заплащане на авансова такса от 90 лв. или пълната такса за участие. При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане, защото е за административни разходи. Таксата се заплаща на следната банкова сметка: IBAN BG22BUIN74441095904116 на Ахая ООД, в ТБ „Алианц България“ АД, за тренинг в Център за медиация „Партньорски взаимоотношения“.

Осигурени са материали и чай-кафе паузи.

Чакам ви с обич и МЕДено настроение!

~ * ~ * ~ * ~

Ахая, със своя уникален подход, е сред официално одобрените обучителни организации в Единния регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието на РБ.

КАКВИ СА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЗА ДА СТАНЕТЕ МЕДИАТОР?

Медиацията е професионална дейност по разрешаване на спорове, уредена със закон. За да придобиете правоспособност да упражнявате тази дейност, е необходимо да отговаряте на изискванията на Закона за медиацията и да сте преминали обучение, което да съответства на закона:

Чл. 8 от Закона за медиацията.(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.)

(1) медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. не е осъждано за престъпления от общ характер;

2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;

3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;  (не се прилага за граждани на държавите – членки на Европейския съюз, на другите държави на Европейското икономическо пространство и на Швейцария.)

5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

(В момента, юли 2015, в работна група към Министерство на правосъдието се работи по повишаване на тези изисквания.)

Каква е процедурата по вписване в ЕРМ?

Накратко: Вижте я в сайта на Министерство на Правосъдието. Декларацията и Заявлението, се подават едновременно на хартиен носител и онлайн, ведно с удостоверението за завършен успешно курс по медиация и копие на личната ви карта. Свидетелството за съдимост можете вече да си извадите по електронен път и да пратите документите по куриер, ако не сте от гр. София. Плащането на таксата можете да направите по банков път – с превод по сметка на МП в размер на 20лв.

Надълго:

 1. Избирате организация, която предлага обучение за медиатори и ви допада. Проверявате и внимавате организацията да е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието – на тази страница ще намерите кои са одобрените организации. Невниманието ви за това може да е причина за отказ за вписването ви като медиатор.
 2. Провеждате обучението и полагате изпит, който се състои от тест за придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.
 3. Получавате Удостоверение за завършено обучение по медиация
 4. Подавате заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите, към което прилагате:
 • копие на личната ви карта;
 • удостоверението за завършен курс за медиатори;
 • свидетелство за съдимост – *вече можете да го поръчате и платите по електронен път.
 • декларация, че не сте лице, поставено под запрещение и че не сте лишен/а от правото да упражнявам професия или дейност, както и, че не сте лице, което осъществява професия или дейност в системата на правораздаването и съдебната власт;
 • документ за платена държавна такса в размер на 20лв. 

5. До 30 дни от подаването на Заявлението ви Министърът на правосъдието ще издаде удостоверение за вписване в Единния регистър на медиаторите. Ако обаче, документите ви са нередовни, ще получите писмо с обратна разписка и трябва да отстраните пропуските в 14-дневен срок, защото иначе заявлението ви няма да бъде разгледано. Ако поради причина, че не отговаряте на изискванията на закона, ви бъде отказано вписване, ще бъдете уведомен за това с копие на заповедта. Ако смятате, че това е неправилно, имате право да обжалвате заповедта пред Върховния административен съд.

И според Закона и Наредбата:

1. За да бъде вписано едно лице за медиатор в регистъра, е необходимо то да е дееспособно, да притежава удостоверение за успешно завършено обучение по медиация съгласно Стандартите за обучение на медиатора и да не е осъждано за престъпление от общ характер.

2. На вписване подлежат също и българските граждани, притежаващи документ за успешно завършено обучение по медиация в чужбина, ако то отговаря на Стандартите за обучение на медиатора, утвърдени от министъра на правосъдието.

3. Чужди граждани, които желаят да извършват дейност по медиация на територията на Република България, могат да бъдат вписани в регистъра при условията на взаимност.

4. Вписването в регистъра се извършва на основание писмено заявление по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

5. В заявлението се посочват името на лицето, единният му граждански номер, неговото гражданство, постоянният му и настоящ адрес, ако са различни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, къде е бил обучен медиаторът и каква специализация е придобил, образование – вид и специалност, владеене на чужди езици, други квалификации.

6. Към заявлението заявителят прилага удостоверение за придобита квалификация на медиатор, документ, че не е осъждано за престъпления от общ характер и декларация за носене на отговорност за вписани неверни данни.

7. Заявлението, заедно с подадените документи, се завежда с входящ номер в деловодството на Министерството на правосъдието, като се посочва и датата, на която е било подадено.

8. Заявлението и другите документи се проверяват от съответното длъжностно лице, което предлага на министъра на правосъдието заявителят да бъде вписан или да бъде отказано вписването му в регистъра.

9. Ако документите са редовни, лицето се вписва в 7-дневен срок в регистъра и му се издава удостоверение по образец, че може да упражнява дейността на медиатор. Удостоверението съдържа трите имена, регистрационен номер и датата на вписването на медиатора.

10. В случай на нередовност на документите, длъжностното лице уведомява заявителя, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява за това с обратна разписка или по електронен път.

11. Отказът на министъра на правосъдието да впише заявителя в регистъра трябва да се мотивира. Той подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

12. Вписването в регистъра е безсрочно.

13. При промени в обстоятелствата, които са от значение за вписване в регистъра, медиаторът е длъжен незабавно да уведоми длъжностното лице, което поддържа регистъра.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБУЧЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ГИ ПРОВЕЖДАТ?

Необходимо е организацията да е одобрена от министъра на правосъдието. Списъкът на одобрените организации е публичен, обявен на сайта на Министерство на правосъдието

Чл. 8. от Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (по чл.8 от Закона за медиацията)

Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове.

Чл. 9. Теоретичната и практическата подготовка се провежда при спазване на минималните изисквания съгласно приложение № 2. (Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.)

Чл. 10. Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия към съответната обучаваща организация и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

Чл. 11. На лицата, издържали изпита, се издава удостоверение за завършено обучение по медиация по образец съгласно приложение № 3.

За да преминете обучение с медиатори-треньори, практикуващи ежедневно и успешно в България, даващо правоспособност и практически умения според закона и по най-новите и високи международни стандарти, вижте повече тук.

Обратна връзка от участници: септември 2015, октомври 2015, ноември 2015-1, ноември 2015-2.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*